===========================================================================================
THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GROUP PSYCHOTHERAPY  
P S Y C H O D R A M A   S E C T I O N
=============================================================
translation: Peter Felix Kellermann

 

Basta psykodrama-vanner,
I borjan av detta arhundrade gjordes an underlig observation av en ung man fran Osterrike - J.L. Moreno - att manniskor kan losa sina emotionalla problem genom roll-spel. Han kallade detta psykodrama and det blev snabbt kannt som en effectiv metod inom grupp psykoterapin. Senare, skapade han sociodrama for att forbattra de mellan-kulturella relationerna mellan olika manniskor. Bada metoderna blev valdigt populara darfor att de nadde ner till folkets hjartan och for att de stimulerade hela personen till en aktiv inlarningserfarenhet. Idag ar psykodramat och sociodramat anvant av tusentals manniskor inom nastan alla delar av varlden. Tack vare Zerka Morenos och manga andras anstrangningar, fortsatter Morenos garning att stimulera den varldsomspannande psykodrama rorelsen till denna dag.
Emellertid narmar vi oss nu en viktig vag-korsning. I detta arhundade och som en relativt liten riktning, har vi inte nagot val forutom att acceptera globalisering. De negative konsekvenserna av att gora saker och ting ensamma ar mycket storre an att gora dem tillsammans. Vad vi behover ar ett kannt ansikte och en erkand rost: en acceptabel enhet for gemensamt arbete, ett slags takorganisation som skulle kunna bli storre an summan av sina delar. Med en bred ram av stod, skulle psykodrama sektionen inom IAGP (International Association of Group Psychotherapy) kunna bli en start-punkt for en sadan enande grupp och etablera sig sjalv som en sjalvstandig global organisation. Nagra av uppgifterna skulle kunna inkludera satt att forbattra psykodramats praktik och traning, organiserandet av internationella psykodrama kongresser och att stodja forskning och skapandet av nya arbetstillfallen.
Manga omsesidigt relaterade faktorer - politiska, ekonomiska och sociala - paverkar utvecklingen av en sadan internationell psykodrama gemenskap, inom psykodrama sektionen av IAGP. En faktor overstiger emellertid alla andra, behovet att vara inkluderande snarare an uteslutande. Inbegripande ar en historisk och strategisk nodvandighet for psykodrama snarare an en politisk mojlighet. Med okande medlemsskap kan vi att fa vad vi inte haft under en lang tid: vaxt och stimulering nar vi bjuder in studenter med begransade mojligheter och kolleger fran utvecklinglander. Salunda kan vi hjalpa till att skapa fler bryggor mellan manniskor fran olika delar av varlden. Trots allt har vi redan samlat en rikedom av resurser, av vilka var vanskap ar den mest vardefulla.
For att planera vad vi ska gora i framtiden, foreslar vi att sammankalla ett mote med internationella psykodramatiker. Naturligtvis, eftersom detta innebar en avsevard anstrangning, maste ett sadant mote vara val planerat i forhand och bor fokusera pa specifika och gemensamma intressen. For att uppna detta, och skapa en dialog innan detta mote, behover vi bilda en aktuell lista av internationella psykodramatiker, sa att vi kan inkludera forslagen av sa manga som mojliga innan motet.
Var vanlig och fyll i blanketten nedan och sand den till oss sa fort som mojligt. Tack for din hjalp!
Peter Felix Kellermann, Jorg Burmeister, Sue Daniel

 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GROUP PSYCHOTHERAPY

- Homepage

- 14th Congress, Jerusalem, August 20-25, 2000

- how to become member in the IAGP