PSYCHODRAMA WORLDMAP

NORWAY

 

encons.jpg (29394 bytes)

Psychodramatists:

Eduardo Verdu  everdu@online.no
Wenche Medboe wemedb@online.no
Eva Roine NPI@psykodrama.no
Melinda Ashley Meyer nikut@online.no
Borge Kristoffersen bkrist@dmmh.no

Elzbieta Schjetne   elzbieta.schjetne@start.no

 

iagp_p1.gif (2786 bytes)